Selected Conference Publications

· Yunpeng Zhang, Wenzhao Zheng, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, Jie Zhou. Dimension Embeddings for Monocular 3D Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Xiangyu Peng, Kai Wang, Zheng Zhu, Mang Wang, Yang You. Crafting Better Contrastive Views for Siamese Representation Learning. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), ORAL, 2022.

· Qingping Zheng, Jiankang Deng, Zheng Zhu, Ying Li, Stefanos Zafeiriou. Decoupled Multi-task Learning with Cyclical Self-Regulation for Face Parsing. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Han Xiao, Ziwei Wang, Zheng Zhu, Jie Zhou, Jiwen Lu. Shapley-NAS: Discovering Operation Contribution for Neural Architecture Search. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Kai Wang, Bo Zhao, Xiangyu Peng, Zheng Zhu, Shuo Yang, Shuo Wang, Guan Huang, Hakan Bilen, Xinchao Wang, Yang You. CAFE: Learning to Condense Dataset by Aligning Features. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Yongming Rao, Wenliang Zhao, Guangyi Chen, Yansong Tang, Zheng Zhu, Guan Huang, Jie Zhou, Jiwen Lu. DenseCLIP: Language-Guided Dense Prediction with Context-Aware Prompting. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Kai Wang, Shuo Wang, Panpan Zhang, Zhipeng Zhou, Zheng Zhu, Xiaobo Wang, Xiaojiang Peng, Baigui Sun, Hao Li, Yang You. An Efficient Training Approach for Very Large Scale Face Recognition. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

· Yongming Rao, Wenliang Zhao, Zheng Zhu, Jiwen Lu, and Jie Zhou. Global Filter Networks for Image Classification. Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

· Zheng Zhu, Xianda Guo, Tian Yang, Junjie Huang, Jiankang Deng, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu and Jie Zhou. Gait Recognition in the Wild: A Benchmark. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.

· Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du and Jie Zhou. WebFace260M: A benchmark unveiling the power of million-scale deep face recognition. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021. [ paper]

· Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Guan Huan, Dalong Du, Jiwen Lu and Jie Zhou. Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph with 10^7 Nodes. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

· Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Jiwen Lu, Junjie Huang, Guan Huang and Zhou Jie. SIMPLE: SIngle-network with Mimicking and Point Learning for Bottom-up Human Pose Estimation. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021.

· Junjie Huang, Zheng Zhu, Feng Guo, Guan Huang. The Devil is in the Details: Delving into Unbiased Data Processing for Human Pose Estimation. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

· Yanwei Li, Xinze Chen, Zheng Zhu, Lingxi Xie, Guan Huang, Dalong Du, Xingang Wang. Attention-guided Unified Network for Panoptic Segmentation. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019. [paper]

· Zheng Zhu, Qiang Wang, Bo Li, Wei Wu, Junjie Yan and Weiming Hu. Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018. [paper] [project] [poster]

· Zheng Zhu, Wei Wu, Wei Zou, Junjie Yan. End-to-end Flow Correlation Tracking with Spatial-temporal Attention. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. [paper] [poster]

· Bo Li, Junjie Yan, Wei Wu, Zheng Zhu, Xiaolin Hu. High Performance Visual Tracking with Siamese Region Proposal Network. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. [paper] [project] [poster]Selected Journal Publications

· Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Dalong Du, Jiwen Lu and Jie Zhou. WebFace260M: A Benchmark for Million-Scale Deep Face Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2022.

· Hongxuan Ma, Wei Zou, Zheng Zhu, Chi Zhang, Zhaobing Kang. Moving to OOP: An Active Observation Approach for A Novel Composite Visual Servoing Configuration. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (IEEE TIM), 2020.